Natuurlijk groen

Natuur en biodiversiteit vormen het uitgangspunt voor het beheer en de inrichting van het groen in de openbare ruimte. Bloeiende planten, een diversiteit aan bomen en een gezonde bodem vormen zo een natuurlijke omgeving voor bijvoorbeeld sperwers, vleermuizen, egels en bijen.

Het groen­beheer en de (her)inrichting is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit en vriende­lijkheid voor bijen, vogels, kikkers, egels etc. Het groen in Duiven krijgt hierdoor een steeds belangrijke functie van natuur. Een ecoloog zorgt voor de nodige kennis.

Het bomenonderhoud is gericht op het zoveel mogelijk behoud van bomen. Er wordt gewerkt met een kapvergunningbeleid. Dit beleid wordt met regelmaat geëvalueerd en indien nodig aangepast. Er komt een stimulans voor meer particuliere bomen op de bomenkaart.

Het hemelwater moet zo natuurlijk mogelijk de bodem in zakken. Afvoer van hemelwater via het riool wordt zoveel mogelijk beperkt door tuinverhardingen te ontmoedigen (tegel eruit, groen erin). Ook wadi’s, overloopplekken en opslag voor droge perioden kunnen hier wezenlijk aan bijdragen. 

De gemeente steunt initiatieven vanuit de inwoners voor bijvoorbeeld buurttuinen: stukken openbaar groen die door de buurt worden ingericht en onderhouden. Dit versterkt ook de contacten in de buurt. Wijken ontwikkelen zich zo tot meer inclusieve- en meer ecowijken.