Duidelijke piketpalen op weg naar een energieneutraal Duiven

De gemeenteraad in Duiven kreeg afgelopen december een voorstel van het college: ‘Duiven in 2050 energieneutraal.’ Een weinig ambitieus voorstel waarin alleen een einddoel was gesteld. Een einddoel bovendien in strijd met een eerder raadsbreed aangenomen motie; Duiven in 2035 energieneutraal. Dit kan en moet anders was de mening van de GroenLinks fractie.

Tijdens het eerste debat ging het vooral om de streefdatum, 2050 of 2035. In dit debat bleek dat er geen raadsmeerderheid was om genoemde einddatum terug te brengen naar 2035. Het was voor ons een verrassing te zien hoe makkelijk sommige partijen hun steun aan eerder genoemde motie, maar ook beloften in hun verkiezingsprogramma overboord zetten. Wel werd het duidelijk dat er in deze richting geen 'winst' was te halen.

De inzet van GroenLinks veranderde hierdoor naar; inzetten op duidelijke tussendoelen (de piketpalen). Vooral om richting inwoners en bedrijven aan te geven dat er nu al serieus wat moet gebeuren en doorschuiven naar de toekomst (2050) geen optie is. Deze gedachte werd ondersteunt door SP en PvdA.

Gezamenlijk hebben de drie fracties een amendement opgesteld met concrete tussendoelen gericht op 2023 en 2030, met als ambitie minimaal 23% respectievelijk 49% energieneutraal. Dit betekent dat van alle benodigde energie 23% in 2023 en 49% in 2030 duurzaam wordt opgewekt. Wanneer we dit afzetten tegen de huidige stand van zaken (ruim 5%), zijn dat behoorlijke stappen.

Als een soort van pro forma amendement is dit voorstel door de GroenLinks, SP en PvdA fracties ingebracht als discussiestuk voor de tweede debatavond. Hierdoor kon er een debat plaatsvinden dat gericht was op doelen en niet op begrippen, komma's en punten. Uiteindelijk werd als concessie de 49% in 2030 aangepast in 41%. Ook de wethouder stond achter dit voorstel. Concreet betekent dit dat het raadsvoorstel is gewijzigd van: ‘Op basis van het document ‘Duiven-Westervoort doelstelling energieneutraal’ het ambitieniveau te bepalen op energieneutraal in 2050.’ in:

  • ‘Met in achtneming van het document ‘Duiven-Westervoort doelstelling energieneutraal’ voor Duiven de doelstelling voor 2023 te stellen op minimaal 23% energieneutraal; en voor 2030 minimaal 41% energieneutraal aan te houden; en voor 2050 100% energieneutraal.

  • Voor de voortgang een goed monitoringinstrument te zoeken waarmee en waardoor behaalde resultaten en ambities ook in de begrotingscyclus kunnen worden opgenomen.’

Tijdens de raadsvergadering op 29 januari behaalde dit amendement een bijna raadsbrede steun. We kunnen dus aan de slag!