Werk, zorg en groen in een Liemerse werkelijkheid
1. Een duurzame, groene ECOnomie
Overal in de Liemers zijn er al vele groene ondernemers, bijvoorbeeld in lokale
energieopwekking en ecologisch boeren. We geloven in mensen die zelf het initiatief nemen
om de leefomgeving beter achter te laten dan dat ze hem aantroffen. Deze bijdrage aan
’groene groei’ moet door de lokale overheid zo goed mogelijk ondersteund worden.
Zo zijn we solidair met onze kinderen, de generatie die na ons leeft.
 

2. Solidariteit in werk en zorg
Solidariteit met de kwetsbaren in de samenleving is leidend. GroenLinks doet alles om een
tweedeling in de maatschappij tegen te gaan.
Door te investeren in welzijn besparen we leed en een veelvoud aan zorgkosten. Dit levert
tevens lokaal werk op.
GroenLinks gaat er van uit dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar: dat zij elkaar
willen ondersteunen.
GroenLinks gelooft in samenredzaamheid in wijken en buurten, waarbij iedereen die dat kan
een actieve bijdrage levert aan de samenleving. Deze samenredzaamheid vraagt ook om een
lokale overheid die burgerkracht van inwoners mogelijk maakt, die solidariteit tussen al haar
inwoners bevordert en zo nodig een vangnet vormt.
 

3. Eén Liemerse werkelijkheid
Voor de inwoners van de Liemers is de eigen wijk of woonkern het belangrijkst. Daar zorgt de
gemeente voor voldoende voorzieningen, daar is de gemeente bereikbaar en daar komt de
gemeente naartoe.
Deze kleinschaligheid kan het beste georganiseerd worden vanuit één gemeente met een
kwalitatief goed bestuur en ambtelijke organisatie.
Ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn al op Liemerse schaal georganiseerd en
vragen om één aanspreekpunt in de Liemers. De Liemers is immers een samenhangend
gebied, waar gezamenlijke oplossingen beter werken dan onderlinge concurrentie. Het meest
logische antwoord daarop is een gezamenlijke gemeente de Liemers met één krachtige stem
naar buiten. Hiermee wordt het Liemerse belang in de omgeving het beste gediend en is de
democratische controle door een gezamenlijke gemeenteraad het best gewaarborgd, in
tegenstelling tot de huidige vorm van samenwerking. We horen als de Liemers bij elkaar.

1. De duurzame gemeente: de Liemers helemaal groen
In een groene gemeente is het gezond en prettig wonen. In groen kun je bewegen, ontspannen, sociale contacten opdoen en tot rust komen. Een groene omgeving levert een belangrijke bijdrage sociale contacten opdoen en tot rust komen. Een groene omgeving levert een belangrijke bijdrage aan een goed leef- en vestigingsklimaat.
Groen heeft een enorme waarde, die niet in geld is uit te drukken. In deze tijden van bezuinigingen en financiële krapte durft GroenLinks daarom te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'.

GroenLinks kiest voor groene kwaliteit:

 1. Een schone en gezonde leefomgeving.
 2. Een serieuze aanpak van energieverspilling en milieuvervuiling.
 3. Duurzaam verkeer,  met voorrang voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
 4. duurzame landbouw in harmonie met de omgeving en aandacht voor dierenwelzijn.

Schone en gezonde leefomgeving

Elke Liemerse woonkern wordt schoner en gezonder.

 1. Schone lucht, water en bodem zijn goed voor iedereen: GroenLinks streeft naar schone bedrijvigheid binnen de Liemers. is alert op milieurisico’s.
 2. Afval is grondstof!  Maar dan moet het wél gesorteerd worden, en gescheiden opgehaald. Slechts voor restafval (restafval = niet gesorteerd afval) moet worden betaald.
 3. Groen in de wijk: Geen chemische onkruidbestrijding, wel groene buffers en ecologische verbindingen tussen de bebouwde gebieden.
 4. Groene educatie: Natuur en Milieu behouden en meer natuurspeelplekken voor de jeugd.

Klimaat en energie
GroenLinks ondersteunt inwoners en bedrijven die willen bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot.

 1. Duurzaam wonen en bouwen: Liemers klimaatneutraal in 2030 Duurzaam wonen en bouwen: Liemers klimaatneutraal in 2030. De gemeente stimuleert duurzaam, energie-neutraal bouwen met een gunstig vergunningenbeleid.
 2. Hernieuwbare energie: De gemeente geeft het goede voorbeeld: zonnepanelen en/of isolerende groendaken op gemeentelijke gebouwen. Energiecollectieven worden zo veel mogelijk ondersteund.

Verkeer en vervoer
Voorrang voor voetgangers en fietsers.

 1. Voorrang voor de fiets: comfortabele en veilige fietspaden fietsstroken; doorsteekjes en voorrangskruisingen.
 2. Voldoende fietsvoorzieningen: bewaakte stallingen waar nodig; soepel verweven van voetgangers en fietsen in winkelgebieden; elektrische laadpunten voor fiets (en auto).
 3. Veilig verkeer en eenduidige regels: overal in de kernen geldt 30 km/h als maximum snelheid.
 4. Aantrekkelijk openbaar vervoer: GroenLinks blijft meer aandacht vragen voor bereikbaarheid van de meer afgelegen gebieden en op zondagen ’s avonds laat. Ook voor dubbel spoor Zevenaar – Doetinchem en station Zevenaar-Oost.

Dierenwelzijn en duurzame landbouw
Dieren hebben recht op een goed leven en verantwoorde leefruimte.

 1. Respect voor dieren: hun welzijn staat voorop: Schaalvergroting in de dierenhouderij baart GroenLinks zorgen. ziet meer mogelijkheden in de overgang naar kleinschalig, ecologisch of biologisch boeren, gecombineerd met natuur- en landschapsbeheer, verkoop van streekproducten, recreatie, educatie en zorg. GroenLinks is vóór een verbod op megastallen, als maatregel ter voorkóming van dierziektes en overmatig gebruik van antibiotica.Huisdieren en dieren op de kinderboerderij verdienen een goed leven en goede regelgeving om overlast te voorkomen. Overige dieren horen in de natuur, passende leefomgeving, en bijvoorbeeld niet in het circus.
 2. Duurzame landbouw gebeurt in harmonie met de leefomgeving Behoud van biodiversiteit en verantwoorde lokale voedselproductie zijn leidend voor de regelgeving in het landelijk gebied. GroenLinks wijst nieuwe vestigingen of uitbreiding van bestaande bio-industrie af.

2. De gemeente voor werk en zorg: Liemers en solidair

Solidariteit met de kwetsbare in de samenleving is leidend, zodat de tweedeling (tussen mensen die het goed hebben en zij die minder fortuinlijk zijn) tegengegaan wordt. GroenLinks staat voor een lokale overheid die meer kansen op werk schept, kansen die we eerlijk delen. Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de leefbaarheid van de Liemerse gemeente. Sectoren, die veel arbeidskracht vragen, zoals onderwijs, zorg en kleinschalige vrije- tijdseconomie verdienen steun. GroenLinks ziet een omschakeling naar een duurzame economie als dé uitdaging: lokale ondernemers en bedrijven maken een nieuwe, frisse, groene start en mensen, die nu werkloos zijn, vinden een zinvolle, bevredigende invulling van hun leven. GroenLinks wil jongeren uitdagen om zich in te zetten voor anderen en wil hen verantwoordelijkheid geven.

Duurzame economie en werk

De overstap naar een duurzame ECOnomie is dé uitdaging voor alle ondernemers.

 1. Midden- en kleinbedrijf (MKB) bedrijven die willen investeren in een duurzame economie kunnen op onze steun rekenen. Lokale bedrijven hebben een streepje voor. De vrije- tijdsbranche is kansrijk, en die willen we faciliteren.
 2. Duurzame bedrijventerreinen: Innofase is een goed voorbeeld. Bij de keus voor grootwinkelbedrijven is er samenwerking tussen de Liemerse gemeenten, geen concurrentie. We stimuleren groene (vergroening van) bedrijven; Alliander is een prima voorbeeld.
 3. Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven werken samen: in met name de zorg is veel werk, waar onderwijs, overheid en bedrijven samen moeten werken; zorg op maat en dichtbij de cliënt.
 4. Niet bouwen voor leegstand: GroenLinks wil mogelijkheden scheppen voor renovatie van bestaande gebouwen en voor betaalbare, duurzame nieuwbouw.

Jeugdbeleid en onderwijs

GroenLinks staat voor positief jeugdbeleid: door jongeren uit te dagen op wat ze kunnen en willen werken zij zelf aan hun welzijn.

 1. Jeugd betrekken en verantwoordelijkheid geven: zelfredzaamheid start met zelfrespect. Positief jeugdbeleid voortzetten. 
 2. Brede scholen, goed verspreid: schoolgebouwen goed gespreid houden en daar andere (voor- en na-schoolse) voorzieningen in onderbrengen.
 3. Aandacht voor laaggeletterdheid: eenvoudig taalgebruik vanuit de gemeente, behoud van de bibliotheekfunctie en vroege hulp voor achterblijvende taal- en rekenontwikkeling.

Inkomen

Een inkomen is voor iedereen noodzakelijk. Wie daar zelf niet in kan voorzien, wordt ondersteund door de gemeente. Iedereen doet mee aan de samenleving: er is een goed minimabeleid; de 120% grens proberen we vast te houden; schuldpreventie en schuld- hulpverlening zijn wezenlijk. Ondersteunen tot zelfredzaamheid.

Participatie en werkgelegenheid

GroenLinks maakt het mogelijk dat iedereen naar eigen kunnen meedoet al dan niet op de arbeidsmarkt.

 1. Het organiseren van burgerkracht vraagt om een actieve gemeente: een oproep tot participatie is onvoldoende.
 2. De gemeente stimuleert een passend aanbod aan werk, (juist) ook voor mensen met beperkingen; met aandacht voor het verdringingseffect. De gemeente neemt de begeleiding naar werk zo nodig zelf in de hand. Ontschotting van de budgetten voor werk en bijstand geeft hierbij financiële mogelijkheden.
 3. Volwaardig meedoen kan ook via vrijwillig vrijwilligerswerk.

Welzijn en zorg

De gemeente zorgt op Liemerse schaal voor faciliteiten die mensen écht nodig hebben om zelfstandig in de samenleving te functioneren.

 1. Zorg die past, niet meer en niet minder. Mantelzorg en PGB(persoonsgebonden budget) blijven belangrijk. Buurtzorg is een goed voorbeeld van een zorgorganisatie die werkt. Ambulance- aanrijtijden naar afgelegen gebieden worden verkort door zo nodig via of naar Duitsland te rijden.
 2. Elkaar ontmoeten is wezenlijk: voor de gemeente staat de buurt centraal. GroenLinks steunt verenigingen, welzijnsinstellingen en evenementen ten behoeve van samenhang in de samenleving.
 3. Meer mensen in beweging: er horen voldoende sportfaciliteiten in de regio te zijn. Een vanzelfsprekende gezonde levensstijl met genoeg sport/beweging begint op jonge leeftijd. Een algemene sportpas kan hierbij helpen. Er is ondersteuning voor hen die het moeilijk zelf kunnen betalen.

De Liemerse gemeente leven in een Liemerse werkelijkheid

Om de cohesie in buurten, wijken en kernen te versterken moet de kleinschaligheid groots georganiseerd worden. Bestuurlijk is daarvoor één gezamenlijke Liemers nodig met één aanspreekpunt voor ondernemers en organisaties. De zeggenschap van de gemeenteraad, daadkracht en belangenbehartiging van het bestuur en kwaliteit van de ambtelijke ondersteuning zijn gebaat bij één Liemerse bestuurlijke organisatie. Door dienstverlening en participatie in buurten, wijken en kernen te ondersteunen zal de afstand tot de burger juist kleiner worden.

GroenLinks staat voor een open gemeente, in nauw contact met haar inwoners. Inwoners kunnen tijdig meepraten over beslissingen. De gemeente wordt steeds meer een ondersteunende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’. De gemeente wordt beter digitaal bereikbaar, maar mensen kunnen voor een persoonlijke benadering ook altijd terecht bij een loket. De gemeente maakt ‘burgerkracht’ mogelijk, via het steunen van initiatieven in dorpen en buurten en met behulp van wijkraden met eigen budget. Een open gemeente bloeit door een actieve culturele sector. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar iedereen graag woont en bedrijven zich graag vestigen. We zijn trots op ons culturele erfgoed en daar zorgen we goed voor. Daarmee stimuleren we ook het toerisme naar de Liemers.

De gemeente voor haar inwoners

GroenLinks wil tevreden inwoners. Initiatief van inwoners wordt beloond. Men krijgt dienstverlening op maat en ziet een gemeente die transparant en integer werkt.

 1. Tevreden inwoners: we meten dat af aan de metingen in waarstaatjegemeente. We scoren hierin gemiddeld op alle dienstverleningsaspecten, en beter dan gemiddeld op vragen over participatie en bestuur.
 2. Het gemeentebestuur neemt bewoners serieus (burgerkracht). Laat zoveel mogelijk de regie aan buurten en inwoners en betrekt hen in een vroeg stadium bij (ruimtelijke) ontwikkelingen. Een eigen buurtbudget is nodig.

Kunst en cultuur

De gemeente laat ruimte voor actieve creativiteit en stimuleert, vooral bij de jeugd, de deelname aan kunst- en cultuuractiviteiten. Een kleurrijke samenleving is een verrijking.

 1. Meer aandacht voor kunst- en cultuureducatie en cultuuraanbod. Dit wordt Liemers breed gestimuleerd De functies van bibliotheek, Musiater, Liemers museum, Volksuniversiteit buurthuizen en wijkcentra blijven behouden, mogelijk publiek- privaat georganiseerd.
 2. Behoud en promotie van cultureel erfgoed.

Veiligheid en tolerantie

GroenLinks gaat uit het positieve in de mens, die op zijn gedrag aangesproken kan worden. Het handhaven van duidelijke regels helpt daarbij.

 1. Respect en tolerantie zijn de basis van een veiligheidsgevoel. Preventie en handhaving vormen de basis voor goed gedrag. Bewoners kunnen hierbij helpen, samen met politie en toezichthouders die weten wat er speelt en ingrijpen waar het misgaat. De burger wordt serieus genomen en geholpen om oorzaken aan te pakken.
 2. In een ontspannen leefomgeving heerst geen angstcultuur. Incidenten horen bij de politie thuis; liever toezichthouders dan camera’s.

Financiën

GroenLinks denkt in opbrengst voor de lange termijn, niet in kosten voor de korte termijn. Goedkoop kan duurkoop zijn.

 1. Sobere maar degelijke financiën: Misschien kan het ook zonder geld. GroenLinks steunt geen prestigeprojecten, strijdt tegen topinkomens bij publieke functies en zet de tering naar de nering. GroenLinks dringt aan op goede risico- afwegingen, niet alleen in geld maar (ook) voor de totale maatschappelijke opbrengst.
 2. Slimme investeringen: Bijvoorbeeld wel in zonnepanelen, niet in grond of gebouwen.
 3. Denk mondiaal, handel lokaal. Zorg voor duurzame inkoop, zo lokaal mogelijk. De blik is naar buiten gericht.

 

De lijstrekkers van groenLinks de Liemers Gemeentraadsverkiezingen 2014 Kansen in een Liemerse werkelijkheid: duurzame oplossingen voor deze tijd GroenLinks biedt duurzame oplossingen voor iedereen, een gezonde groene gemeente, een prettige leefomgeving met kansen voor iedereen. Daarbij hoort één Liemerse gemeente die voorgaat in duurzaamheid en die burgerkracht stimuleert.