begroting 2015

Begroting afgekeurd en motie aangenomen.

Het zal vast niemand ontgaan zijn dat groenlinks iedere begroting kritisch bekijkt en indien wij dat nodig vinden met opbouwende voorstellen tot wijzigingen komen. Ook dit jaar zullen wij die traditie in ere houden. Niet omdat het een traditie is maar omdat wij van mening zijn dat er, in het belang van de burgers andere keuzes gemaakt kunnen worden.

Deze begroting gaat over cijfers. Logisch zult u denken dat is een begroting toch ook. Klopt, maar achter al die cijfers zitten gevolgen, voor mens, dier en milieu. Maar als je alleen kiest op basis van de cijfers loop je het risico om de gevolgen daarvan uit het oog te verliezen. En de gevolgen van deze begroting zijn ingrijpend te noemen. Ze zullen een grote impact hebben op al onze inwoners en hun welzijn. Door de bezuinigingen op bv de taken van Mikado zullen er minder hulpverzoeken kunnen worden behandeld, is professionele aansturing van vrijwilligers niet meer gewaarborgd. Hoe vinden vraag en aanbod van vrijwilligers elkaar als er zwaar bezuinigd gaat worden op de vrijwilligerscentrale? Veel vragen waarop dit college nog steeds geen duidelijk antwoord heeft gegeven. We moeten het doen met de mededeling dat met Mikado is afgesproken dat het voor de prijs van 400.000,= allemaal goed gaat komen. Dat wij, net als de insprekers die bij de behandeling van de kadernota ingesproken hebben daar niet zo zeker van zijn moge duidelijk zijn.

groenlinks stelt andere keuzes voor. Wij hebben daarom een  alternatieve begroting gemaakt die door een financieel deskundige is doorgerekend en als uitvoerbaar is bestempeld.

Deze begroting zullen wij straks in de vorm van een amendement indienen.

 

 

 

In 2015 worden de decentralisaties van kracht en moeten er dus heel veel taken op andere manieren uitgevoerd worden. De participatiemaatschappij moet worden vormgegeven en daarbij wordt gerekend op heel veel vrijwilligers. Wij vinden het vreemd dat in de begroting van dit college juist op die groep en hun organisaties bezuinigd gaat worden. Ze mogen meehelpen in 2015 om de boel op poten te zetten en in 2016 heeft dit college ze niet meer nodig, zo lijkt wel de redenatie. De reacties van de getroffen organisaties geven aan dat zij dit ook zo voelen. Wij vragen het college aan te geven waar hun keuzes vandaan komen, waarom nu afbreken wat straks hard nodig is. De kans is groot dat vrijwilligers zullen afhaken als zij zich niet gewaardeerd voelen.  Graag een reactie van zowel het college als van de andere partijen hoe zij dat zien.

2015 is het jaar van opbouwen. Daarbij wordt van organisaties gevraagd mee te denken en te doen in het opbouwen van de participatiemaatschappij. 2016 is het jaar van kijken of alles echt loopt zoals gedacht. 2016 is dan, wat ons betreft een jaar waarin organisaties kunnen laten zien welke toegevoegde waarde zij hebben. Dan weten we hoe het echt in de praktijk uitwerkt. Dan kunnen we bekijken of de ingeboekte bezuinigingen reëel zijn en wat de echte consequenties zullen zijn van het doorvoeren van die bezuinigingen.

Hoe en met welke intentie gaat het college het gesprek aan met de partijen die nu betrokken zijn bij de bezuinigingen en hoe gaat het college deze partijen betrekken bij het opbouwen van die participatiemaatschappij?

Onze voorstellen zijn erop gericht om 2016 als uitvoeringsjaar voor de organisaties te behouden en pas in 2017 de geplande bezuinigingen in te boeken. Eind 2016 kunnen we dan besluiten of en zo ja welke bezuinigingen echt nodig zijn. Uit de cijfers blijkt dat er  ruimte is om andere keuzes te maken.

We kunnen allemaal niet in de toekomst kijken en we weten zeker nog niet wat de decentralisaties en het opbouwen van de participatiemaatschappij allemaal voor een gevolgen hebben voor onze inwoners. Nu afbreken wat in de toekomst broodnodig is ons inzien niet de juiste weg om de beoogde doelen te bereiken.

Onze begroting geeft aan dat andere keuzes kunnen.

Dat in die toekomst kijken geldt ook zeker voor het project A15 waar nu al 4 jaar een financiering voor gevraagd wordt. De verwachting is dat 2015 het ontwerp tracé besluit ter inspraak wordt neergelegd. Dan heb je als gemeente alleen nog maar formeel de mogelijkheid om in te spreken. Nu al geld apart zetten voor 2016 en verder is wat ons betreft te vroeg. In de raadsvergadering van september gaven meerdere partijen al aan dat zij het budget daarvoor per jaar wilden bekijken en dan pas beslissen of reservering nog een toegevoegde waarde heeft. Een en ander afwegend tegenover over alle andere keuzes die dan gemaakt moeten worden. Om die verandering aan te geven zullen wij een amendement indienen.

Bezuinigen is één manier om een begroting sluitend te maken, maar zeker niet de enige manier. Dat weet het college natuurlijk ook getuige de OZB verhoging van meer dan 23 %. Weliswaar gekoppeld aan de afvalstoffenheffing, maar toch een fikse verhoging. Een verhoging die bovendien direct invloed heeft op ons weerstandsvermogen. Het college geeft aan dat als de afvalstoffenheffing straks nog meer naar beneden gaat de OZB nog meer verhoogd gaat worden. Daarmee souperen zij wel de ruimte op die er is om in echte noodgevallen de OZB te kunnen verhogen. Het weerstandsvermogen komt hiermee serieus onder druk te staan. Hoe denkt het college hiermee om te gaan? Verder willen wij weten of de Provincie met deze handelswijze akkoord zal gaan.

 

Wij maken ons ernstige zorgen over de toekomst van het Vitaal Centrum. In de Elshofpassage is al een behoorlijke leegstand en dat zal, na de voltooiing van het nieuwe culturele centrum nog meer toenemen. De vraag naar  winkelpanden is onder invloed van de hoge huurprijzen, de recessie en stijgende internet verkopen aanzienlijk gedaald. Een regionale trend waarop Duiven geen uitzondering is. Detailhandel Nederland adviseert daarom de ontwikkelingen op het gebied van winkelaanbod in overleg met de regio af te stemmen. Omdat de burgers middels een referendum voor dit Vitaal Centrum hebben gekozen vinden wij dat zij ook mee zouden moeten praten over voortzetting of misschien tijdelijk stopzetten van de verdere uitwerking. Gaan we na de bouw van de LIDL nog verder met bouwen? Helemaal als we weten dat ook de bouwopdracht voor Duiven met 100 woningen terug gebracht moet worden ( en dat is geen vrijblijvende opdracht). Wij dienen een motie in waarin wij het college verzoeken een openbare vergadering voor te bereiden waar de burger en ondernemers mee kunnen discussiëren over hoe nu verder met het centrum.

Verder dienen wij nog een drietal moties in die geld op kunnen leveren. Één gaat over de verrekening van de lagere energie rekening van verenigingen wanneer de normale verlichting met gemeenschapsgeld door LED verlichting is vervangen. Één over de mogelijkheid van overstappen naar een goedkopere energieleverancier en één over een onderzoek naar het investeren van een deel van de NUON gelden. Wij gaan ervan uit dat het college en de gemeenteraad elke mogelijkheid serieus aangrijpen die extra inkomsten kunnen opleveren. Wij vertrouwen dan ook op algehele steun.

 

 

Wij gaven net al aan dat we niet in de toekomst kunnen kijken en dat is maar goed ook, het zou de sjeu van het leven afhalen. Wel vinden wij dat lenen op de toekomst (door de rente van de bestemmingsreserves te gebruiken maar die niet meer terug storten) niet zo’n goed idee is. Dat is niet netjes tegenover de mensen die na ons komen. Alle geleende rente die we nu inzetten om de begroting sluitend te maken, zal wat ons betreft weer terug gestort worden in de desbetreffende bestemmingsreserves, als de algemene reserve weer op het minimale peil is. Hiervoor zullen wij een motie indienen.

 

We zijn benieuwd met welke wijzigingsvoorstellen de coalitiepartijen komen, temeer zij in de vergadering waar de kadernota behandeld werd aangaven dat zij moeite hadden met sommige bezuinigingen.

Misschien biedt onze alternatieve begroting richtinggevende oplossingen om hun moeite met sommige bezuinigingen  op deze manier om te zetten in een “hier kunnen wij beter mee leven opvatting”.

Wij zien de behandeling van onze voorstellen dan ook met vertrouwen tegemoet.